„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
mentor

Pripremna pitanja za prvi sastanak – menti

Prvi sastanak sa mentorom/kom je veoma važan jer, osim za upoznavanje, služi za postavljanje osnovnih smernica na budućem zajedničkom putu. Kroz iskustvo u programu „Kreativno mentorstvo”, zaključili smo da je veoma važno da se menti pred prvi sastanak sa mentorom/kom pripremi – da razmisli o svojim očekivanjima, željama i nadama, kao i konkretnim potrebama koje želi da zadovolji u predstojećem periodu.

  • Razmislite o temama iz svog privatnog i profesionalnog života koje želite da podelite sa mentorom/kom.
  • Koji su Vaši kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi?
  • U kojim oblastima Vas mentor/ka može podržati?
  • Kako ćete dogovoriti učestalost i teme sastanaka?
  • Koja su Vaša očekivanja od mentorskog odnosa u koji ulazite?