„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
jasni cilj

Ka jasnom cilju

Osnova uspešnog mentorskog procesa je postojanje jasne slike o onome što želite da postignete. Veoma je važno dobro promisliti zbog čega ulazite u mentorski proces, šta očekujete da dobijete i šta je to što možete da pružite. Uloga mentora/ke je da podrži mentija u dostizanju njegovih/njenih ciljeva kroz podršku na ličnom i profesionalnom planu, otvaranje novih perspektiva, drugačija mišljenja i nove strategije za prevazilaženje prepreka. Neophodno je da menti jasno definiše svoje ciljeve kako bi tokom mentorskog procesa identifikovao/la oblasti u kojima mu/joj je potrebna podrška.

Dobro definisani ciljevi bi trebalo da odgovore na sva pitanja SMART modela, nastalog kao skraćenica engleskih reči Specific (specifičan), Measurable (merljiv – trebalo bi da možete da definišete kako ćete znati da li je vaš cilj ostvaren), Attainable (dostižan), Realistic (realan) i Timely (sa jasno definisanim rokovima za realizaciju).

  • Šta menti želi da postigne u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu?
  • Gde menti želi da bude za godinu dana, tj. nakon završetka mentorskog procesa?
  • Napravite skicu strategije za dostizanje svakog cilja.
  • Koje resurse već imate, a šta vam nedostaje?
  • Koje su najhitnije oblasti razvoja koje će dati najveći efekat?
  • Koju vrstu podrške, saveta i pomoći menti očekuje?
  • Koju vrstu pomoći, saveta, podrške mentor/ka može da pruži mentiju?
  • Kako ćete znati da je napredak postignut?